Elektrik tigirleri

Elektrik motosiklleri

Elektrik skuterleri

PX-1 ′ ilkinji elektrik motosikli, güýçli

Täze önüm 2022-09-18

1885-nji ýylda dünýäde ilkinji motosikl dünýä indi.2022-nji ýylda ýüz ýyllap motosikller işlenip düzüldi we häzirki motosikller has hyýaly.Täze energiýa tehnologiýasynyň aralaşmagy bilen hereketlendirijileriň gykylygyny görkezýän motosikller hem bar.Energetika rewolýusiýasynda öňegidişlik tapyldy.Täze energiýa ulaglarynyň köpüsi ýaly, içki ýanýan dwigateli elektrik hereketlendirijisi bilen çalyşmak motosikl pudagynda täze tendensiýa döretdi.Käbir adamlar täze energiýa motosikliniň indi özüne çekiji sesi ýok diýýärler, ýöne täze tehnologiýa oňa ylymly görnüş, güýçli güýç, energiýa we hyjuw berýär.Şeýle-de bolsa, motosikliň ewolýusiýasy ol ýerde saklanman, täze energiýa Beýleki bir bölüm täze energiýa "gök ummanyň" ýerleşişini çaltlaşdyryp başlady.Garaşylmadyk däl, diňe mümkin däl diýip bileris.

Global awtoulag kompaniýalarynyň elektrikleşmegine öwrülmegi bilen köp motosikl markalary hem elektrikleşdirmek ugrunda synanyşyp başladylar.Şeýle hem BMW geçen ýyl gaty futuristik şekilli dizaýny we sagatda 120km / sag tizlige ýetip bilýän CE04 elektrik motosikl önümini satuwa çykardy.Mundan başga-da, bazarda has kiçi elektrik motosiklleri we batareýa awtoulaglary bar.Maweriks we adeadea ýaly markalaryň ýolbaşçylygynda tutuş pudak täze energiýa öwrülişiginiň tamamlanmagyny çaltlaşdyrýar.

Geçen awgustda PXID aňsat sürülýän moped döretmäge bagyşlanan elektrik motosikl taslamasyny hem başlatdy.Birnäçe wersiýadan soň, ilkinji görkezişlerden başlap, bu awtoulagyň umumy görnüşi ýönekeý, örän döwrebap we süňk çyzygy bilen gaty modeli görkezýär.Çarçuwa artykmaç ýa-da çişiksiz diýen ýaly.Umuman aýdanyňda, beden çyzyklarynyň tekizligi ýa-da dürli elementleriň ulanylmagy bolsun, awtoulag häzirki zaman ýaşlarynyň estetikasyna has laýyk gelýän has ýönekeý we ýaş görünýär.

PXID-iň ilkinji elektrik motosikli uruljak2
PXID-iň ilkinji elektrik motosikli uruljak3

Işleýiş nukdaýnazaryndan, PX-1 3500W ýokary güýçli göni hereketlendiriji tigirli hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylandyr.Performanceokary öndürijilikli hereketlendirijileri ulanmak iň ýokary tizligi 100km / sag we batareýanyň ömri 120 kilometre çenli artýan güýji yzygiderli çykaryp biler.Güýçli kuwwat çykaryşy we deňagramly ulagyň sazlanylmagy ulagyň durnuklylygyny gaty gowy edýär.Awtoulagyň esasy modeli, has ýokary energiýa netijeliligine we batareýanyň ýylylygy pes öndürýän, diňe güýçli güýç çykaryşyny we has ýokary tizligini goldap bilmeýän, uzaldyp bilýän 60V 50Ah ýokary woltly platforma litiý batareýasynyň toplumy bilen enjamlaşdyrylandyr. durmuş.Effekt.

PXID-iň ilkinji elektrik motosikli uruljak5

Rahatlyk nukdaýnazaryndan, PXID-iň elektrik motosiklleriniň gurluş dizaýny hem çapyksuwarlara has amatly we durnukly sürmek tejribesini getirýär.Birneme ýykylan oturgyç ýassygy dizaýny çapyksuwaryň we çapyksuwaryň rahatlygyny ep-esli üpjün edýär.Öňki gidrawliki şok siňdiriş öň çeňňegi we yzky import edilýän güýçlendirilen amortizator has takyk nemlendirip biler, şok duýgusyny azaldyp, rahat gezip biler.Aýrylyp bilinýän batareýa, owadan dizaýn edilen slaýd relslerinde akylly-başly gizlenip bilinýän eýeriň aşagynda ýerleşýär we ajaýyp agyrlyk merkezi tutuş ulagyň has rahat bolmagy üçin agyr agyrlyk merkezine eýe bolmagyna mümkinçilik berýär, hatda berk burçlarda-da ulag gözegçilik etmek hem aňsat.Awtoulag has ýokary güýç we durnuklylyk awiasiýa derejeli alýumin garyndy çarçuwasyny kabul edýär.Laboratoriýa synaglaryndan soň, çarçuwanyň yrgyldy ýadawlygy 200,000-den gowrak bolup biler, şonuň üçin aladalanman gezip bilersiňiz.

PXID-iň ilkinji elektrik motosikli uruljak6

PXID elektrik motosikli, köp funksiýaly LCD ekrany bilen enjamlaşdyrylandyr, bu howpsuz we amatly münüp boljak ulag, tizlik, güýç, aralyk we ş.m. ýaly degişli maglumatlary anyk görkezýär.Öňdäki LED tegelek ýokary ýagtylykly faralar ýokary ýagtylyga we uzak aralyga eýe bolup, gijelerine syýahat etmegi has ygtybarly edýär.Çep we sag öwrüm signallary awtoulag korpusynyň yzky faralarynyň ýanynda hem enjamlaşdyrylandyr, bu bolsa gije syýahat edeniňizde ulagyň passiw howpsuzlygyny ep-esli ýokarlandyrýar.

PXID elektrik motosikli 17 dýuým ultra giň teker ulanýar, öň tigir 90 / R17 / yzky tigir 120 / R17.Uly tekerler diňe bir ulagyň durnuklylygyny ýokarlandyryp bilmän, ulagyň rahatlygyny hem ýokarlandyryp biler.Giň tekerler güýçli bufer effektine eýedir we tekerler näçe giň bolsa, ýassygy şonça gowy we ýassygy şonça gowy.has amatly bolar.

PXID-iň ilkinji elektrik motosikli urmakçy8

Alýuminiý gapaklaryň reňkini we gutarmagyny eýesiniň şahsy islegine görä düzüp bolýar.

Häzirki wagtda awtoulag daşky patent üçin üstünlikli ýüz tutdy we saýlanan ýollarda synag geçirip başlady.Awtoulag barada has anyk maglumat entek resmi yglan edilmegine garaşyp, entek yglan edilmedi. Alýumin gapaklarynyň reňkleri we gutarmagy eýesiniň şahsy islegine görä düzülip bilner.

2022-nji ýylda täzeçillik markasynyň täze ýyly mynasybetli, PXID hemişe asyl niýetini dowam etdirdi, hemişe ilki bilen müşderi ýörelgesine eýerdi, täzelenmegi we öňe gitmegi dowam etdirdi we dizaýn maksadyna "şu günki dizaýny ýasamak" geljege bolan garaýyş ", ýokary hilli önümleri we Öňe gönükdirilen dizaýny ulanmak bilen" Senagat 4.0 "döwründe önümi we marka güýjüni yzygiderli ýokarlandyrýar we sarp edijiler we pudak üçin has köp gymmatlyk döredýär.

Geljekde PXID önüm dizaýn mümkinçiliklerini ösdürmegi, esasy tehnologiýa gözleglerini we ösüş tagallalaryny artdyrmagy, sungat we tehnologiýanyň çuňňur integrasiýasyny öňe sürer we dizaýn we önümçiligi yzygiderli täzelär, akylly hereket gurallary pudagynyň ösmegine we döredilmegine kömek eder. ýaşyl, howpsuz we tehnologiki syýahat tertibi.

Bu elektrik motosikli bilen gyzyklanýan bolsaňyz,biziň bilen habarlaşmak üçin basyň!

PXID has köp habar üçin aşakdaky makalany basmagyňyzy haýyş edýäris

PXiD-e ýazylyň

Täzelenmelerimizi we hyzmat maglumatlarymyzy ilkinji gezek alyň

Biz bilen habarlaşyň

Haýyş iberiň

Müşderi hyzmat toparymyz, aşakdaky formdan peýdalanyp iberilen ähli e-poçta soraglaryna jogap bermek üçin PST duşenbe-anna günleri irden 8: 00-dan agşam 5: 00-a çenli elýeterlidir.