Elektrik tigirleri

Elektrik motosiklleri

Elektrik skuterleri

Ilkinji 3 tigir ýoly gaty urýar.Pyýada münmegiň täze tejribesi, dürli skuter sürmek gyzykly. Öndürijilik tehnologiýasynda ajaýyp böküş, sürüş stiliňizi indiki derejä çykarmak üçin tizligi, takyklygy we gözegçiligi açýar.

Yzky tigir patent mehanizmi

Yzky iki tigirli mehanizmiň dizaýny patentleşdirildi.Rul has berk we gezelenç has amatly.has oýnamak bolýar

F2

53Km / sag

Iň ýokary tizlik

47Kg

Agram

90Km

RANGE

150Kg

Oüklemek ukyby

Kuwwat ulgamy

Güýçli güýç tekiz ýer, çagyl, jeňňel we ş.m. ýaly ähli ýollardan geçer.
we çalt tizlenmäni başdan geçirmäge alyp barýar.

Iki çotgasyz hereketlendirijiler

Iki çotgasyz hereketlendirijiler

eňňidiňize çykmak üçin has köp hereketlendiriji

Güýçli litiý batareýasy1
Boşadyjy

Güýçli litiý batareýasy

Çalt çykarylýan batareýa, uzak möhletli güýç

Iki zarýad bermek usuly1
Iki zarýad bermek usuly

Iki zarýad bermek usuly

bedenine zarýad bermek we batareýa zarýad bermek

Skuter sürmegiň täze usuly

Skuter sürmegiň täze usuly

Pyýada münmegiň täze tejribesi.Güýçli ýeňil alýumin çarçuwasy.

Ygtybarly tormoz

Ygtybarly tormoz

Öň we yzky gidrawlik disk tormozlary / mehaniki disk tormozlary
(Goşmaça esbaplar)

Ygtybarly tormoz

Ygtybarly tormoz

Öň we yzky gidrawlik disk tormozlary / mehaniki disk tormozlary
(Goşmaça esbaplar)

Gidrawlik öňdäki zarba

Gidrawlik öňdäki zarba

Amatly münmek Güýçli nemlendirmek

Baharyň yzky zarbasy

Baharyň yzky zarbasy

Güýçli şok siňdirişi we gysylma garşylygy

Ululygyň we işlemegiň iň soňky deňagramlylygy

Her jikme-jigi inçe süpüriň. Dolandyryşda galmak üçin zerur zatlar.

pole_folding
pole_folding2
1
2
pole_folding3
pole_folding4
pole_folding5
gyzyl ýaşyl sary ak

Aýratynlyk

Model BESTRIDE PRO
Reňk Mämişi / Greenaşyl / Gyzyl / Ak
Çarçuwaly material Alýumin garyndysy
Motor 48V 1000W (500W * 2)
Batareýanyň kuwwaty 48V 22.5 Ah
Aralyk 50-90km
Iň ýokary tizlik 45-53 km / sag
Işi togtatmak Öň we yzky goşa asma
Tormoz Öň we yzky mehaniki disk tormozlary
Maks Load 150 kg
Fara LED farasy
Şin Öň 12 dýuým, yzky 10 dýuým turbasyz howa teker
Oturgyç toplumy (raf we eýer) Hawa
Açylmadyk ululyk 1300mm * 610mm * 1270mm
Eplenen ululyk 1300mm * 400mm * 640mm

 

• Bu sahypada görkezilen model BESTRIDE PRO.Mahabat suratlary, modeller, öndürijilik we beýleki parametrler diňe salgylanmak üçin.Aýratyn önüm maglumatlary üçin hakyky önüm maglumatlaryna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

• Jikme-jik parametrler üçin gollanma serediň.

• Önümçilik prosesi sebäpli reňki üýtgäp biler.

• BESTRIDE PRO standart wersiýa we EEC wersiýasyna bölünýär, dürli wersiýalarda dürli garnituralar bar.

• Iki münmek tertibi: amatly münmek we ýoldan çykmak.

• Kruiz dolandyryşy diňe gowy şertli göni ýollar üçin amatly.Howpsuzlyk nukdaýnazaryndan bu funksiýany çylşyrymly ulag şertleri, agyr ulag, egriler, eňňitleriň üýtgemegi ýa-da ýoluň süýşmegi bilen ulanmaň.

• 15 ° dyrmaşma burçy.

• Uçmak howpunyň öňüni almak üçin aýak awtomatiki induksiýa güýjüni öçürýär.

Bu 3 tigirli elektrik skuteriniň aýratynlyklary näme?
F2 ýol skuterlerinden ajaýyp münmek ýoluny döretdi - münmek has gyzykly, agyrlyk merkezine gözegçilik etmek has aňsat we size başga bir gezelenç tejribesini getirýär.Aýyrylýan oturgyç bilen, bu eskootere münmek üçin durup ýa-da oturyp bilersiňiz.PXID dizaýn patentine eýe.

F2 modeliniň daşarky öndürijiligi barada näme aýdyp bilersiňiz?
F2 ýoluň ajaýyp ýerine ýetirijiligine eýedir.500W güýçli goşa arka çotgasyz hereketlendirijiler güýçli güýç üpjün edýär we derejesi 15 ° -e ýetip biler.Öň we goşa disk tormozy ýoldan has ygtybarly edýär.Öň we yzky goşa asma sizi has amatly sürmäge mümkinçilik berýär.

Batareýanyň kuwwaty nämeden ybarat?
48V15Ah we 48V22.5Ah.Iki batareýa görnüşi.Aýrylyp bilinýän dizaýn sebäpli batareýany çykarmak we zarýad bermek aňsat.Uly batareýa kuwwaty 70-80 km goşmaça uzak aralygy goldaýar.

Bu skuteriň iň ýokary tizligi nämeden ybarat?
F2 3 tizlik derejesine eýe.Adaty wersiýa üçin iň ýokary tizlik 53km / sag we EEC wersiýasy üçin 45km / sag.Mundan başga-da, tizligiňizi islegiňize görä üýtgedip bileris.

Näme üçin bu skuteriň öň we yzky tekerleri bar?
Çukurlar.Olary saýlap bilersiňiz ýa-da ýok.Roadoldan başga-da, F2 modeli azyk önümleri üçin hem ulanylyp bilner.Gerek bolsa, size gowşuryş gutusyny goşup bileris.