Elektrik tigirleri

Elektrik motosiklleri

Elektrik skuterleri

CE 36V 10.4Ah E Bike 20 Inç gatnawly bukulýan elektrik tigir aýratyn şekili

ynkylap

ÇYK-P4
ELEKTRIK BIKLERI

Ekologiýa taýdan arassa we häzirki zaman şäher durmuşynyň ritmine has uýgunlaşdyrylan Dizaýn kagyz kran bilen ylham aldy.Bedeniň ýeňil we çeýe duruşy ähli görüşleri baýlaşdyrýar we has şahsylaşdyrylan we howpsuz syýahatyň manysyny öz içine alýar

S4_02
S4-1_02
S4-2_02
S4-4_02
S4-5_02
täze şäherboş tigir sürmek

täze şäher
boş tigir sürmek

Uzynlygy 65km

Chargeeke zarýad garaşylýandan has uzak sürüp biler!

65KM
uzyn_range
Magniý garyndy material çarçuwasy

Magniý garyndy material çarçuwasy

P4 esasy çarçuwanyň materialy hökmünde magniý garyndysyny ulanýar.Şol bir göwrümdäki alýumin çarçuwasyndan takmynan 30% ýeňil we alýumin çarçuwasyna garanyňda ýük götermekde, gatylykda we berklikde has artykmaçlyklary bar.Bedeniň ýeňil we çeýe duruşy has şäherlidir.

36V250W Çotgasyz motor

36V250W Çotgasyz motor

Güýçli güýç ajaýyp dyrmaşma ýerine ýetirijiligini getirýär, çotgasyz hereketlendirijini has köp ýollara uýgunlaşdyrýar.

Öň we yzky disk tormozy

Öň we yzky disk tormozy

Iki gezek howpsuzlyk, has ygtybarly münmegi üpjün edýän tormoz aralygyny ep-esli azaldar.

Ajaýyp buklama tejribesi

Ajaýyp buklama tejribesi

Bedeniň bukulmagy ammar ýerini ýarym azaldyp biler we has köp syýahat zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin magistralda ýa-da jemgyýetçilik ulaglarynda göterilip bilner.

Uly göwrümli litiý batareýasy

Örän uly göwrümli batareýanyň adaty batareýadan has uzak ömri bar we ajaýyp saýlama, kömekçi münmek şertinde aladaňyzy we güýjüňizi tygşytlaýar, bu awtoulagyň iň ýokary kilometrini geçip biler.Işe ýa-da syýahata gitjek bolsaňyz, gitmek isleýän ýeriňize gidiň we has köp şäher gözel ýerlerinden lezzet alyň.

  • Lityum batareýasy
  • Batareýany çykarmak
  • Ygtybarly gulp

36V10.4Ah Uly energiýa dykyzlygy, ýokary orta çykyş naprýa .eniýesi batareýanyň ömri we uzak çydamlylygy.

Lityum batareýasy

Çalt çykarylýan litiý batareýasy, göni zarýad bermek we zarýad bermek, durmuşy has amatly etmek üçin iki zarýad beriş usulyny saýlap bolýar.

Batareýany çykarmak

Howpsuz gulp bilen batareýa üçin IP67 subutnamasy.

Ygtybarly gulp
Ajaýyp faralar

Ajaýyp faralar

Ajaýyp tegelek yşyk çyralary öňdäki ýoly aňsatlyk bilen yşyklandyrýar we gijelerine münmegi has ygtybarly edýär

Yzky reflektorlarRoadol howpsuzlygyny ýokarlandyrmak

Yzky reflektorlar
Roadol howpsuzlygyny ýokarlandyrmak

Guýruk çyrasyhowpsuz münmegi getirýär

Guýruk çyrasy
howpsuz münmegi getirýär

20 19

Spesifikasiýa

Model ÇYK-P4
Reňk Goňur çal / OEM reňki
Çarçuwaly material Magniý ergininiň integral galyplary (kebşirleme ýok)
Motor 36V250W Çotgasyz hereketlendiriji
Batareýanyň kuwwaty Aýyrylýan batareýa 36V 10.4Ah
Şin 20 * 1.95 Inç
Tizlik 7 Tizlik (SHIMANO)
Iň ýokary tizlik 25 km / sag
Tormoz Öň we yzky disk tormozy (160 mm diskoteka)
Zarýad beriş wagty 3-5H
Maks Load 120 kg
Fara LED farasy
Açylmadyk ululyk 1585 * 575 * 1135mm
Eplenen ululyk 830 * 500 * 680mm

This Bu sahypada görkezilen model Light-P4.Mahabat suratlary, modeller, öndürijilik we beýleki parametrler diňe salgylanmak üçin.Aýratyn önüm maglumatlary üçin hakyky önüm maglumatlaryna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Jikme-jik parametrler üçin gollanma serediň

The Önümçilik prosesi sebäpli reňki üýtgäp biler.

Dizaýn:P4 dizaýny kagyz kran bilen ylham aldy, tutuş welosiped ýeňil materiallar bilen ýönekeýleşdirilen göni çyzyklary ulanýar, daşamak we şäher gatnawy üçin örän amatly.Kagyz kran ýaly, söýginiň nyşany, durmuşyňyzy şatlyk we sazlaşyk bilen getirýär.

Çarçuwa:Çarçuwaly nepis suratlar bilen birlikde, guýulýan magniý garyndysy bilen gurlupdyr.
Reňk opsiýalary: gök, çal, ak, OEM reňki.

Mehaniki aýratynlyklary:20 dýuým magniý tigir we howa turbasy tekeri bilen enjamlaşdyryň, 7 tizlikli “Shimano” enjamy has köp sürmek lezzetini getirýär.Öňdäki we yzky JAK disk tormozy ajaýyp öndürijilik bilen, münmegiň howpsuzlygy gowy kepillendiriler.Ussat buklama dizaýny bilen welosiped 3 sekuntda bukulyp bilner.
Gündelik durmuş üçin örän amatly aýrylýan yzky raf bar.

Elektrik aýratynlyklary:Uzyn ömri 25W / sag ýokary tizlikli 250W çotgasyz hereketlendiriji.10.4Ah çalt çykarylýan batareýa 65 km uzaklygy goldaýar.Bütin dünýäde dürli kadalaşdyrmak üçin goşmaça pedal / trottle kömek kostýumy.4 tizlikli elektron dişli dürli tizlik çäklerini goldaýar.Elektron bellikli öň we yz çyralar we reflektorlar gije garaňkylygy dargatýarlar.