Elektrik tigirleri

Elektrik motosiklleri

Elektrik skuterleri

ABŞ-nyň meşhur 24 dýuým ýagly tekeri 750W 48V güýçli elektrik ýol tigirli tigirli aýratyn surat

ynkylap

ATag-teker rewolýusiýasy

Siz tarapyndan düzülen we özleşdirilen
Çarçuwaly materiallary we esbaplary islegleriňize görä düzüp bileris we stiliňizi dizaýn edip bileris

1
2
3
4
5
MAGNESIUM HEMMESIOOL E BIKE

MAGNESIUM HEMMESI
OOL E BIKE

Uzynlygy 55 km

Chargeeke zarýad garaşylýandan has uzak sürüp biler!

55KM
uzyn_range
Custöriteleşdirilen deriMagniý garyndy çarçuwasy

Custöriteleşdirilen deri
Magniý garyndy çarçuwasy

P5 ýagly teker ýoldan çykýan moped täze energiýa litiý batareýasy bilen işleýär, orta oturdylan hereketlendiriji bilen goldanýar we adaty turba çarçuwasynyň ulagy modellemesini bozup, has baý we ajaýyp çarçuwany getirýän we magniý garyndysy integrirlenen guýma prosesini kabul edýär. bejerginiň jikme-jiklikleri.CMF dizaýnynda, ýokary derejeli ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ulagyň gurluşyny has gowulaşdyrýan deri örtük böleklerini ulanmak.

Uly göwrümli litiý batareýasy

Uly göwrümli litiý batareýasy

18650-nji ýyldaky awtoulag synpy litiý batareýasy güýji has güýçli edýär we takmynan 60KM işledip bilýär.

24 dýuým ýag teker dizaýny

24 dýuým ýag teker dizaýny

Güýçli gysmak bilen dişleriň arasyny artdyryň.Çalt burçlamak has durnukly, skidlere garşy täsirli ýol uýgunlaşmagy has güýçli, dürli ýol şertleri bilen iş salyşmak aňsat.

Duýgur geçiriş ulgamy

Duýgur geçiriş ulgamy

3 tizlikli re modeimi erkin açyp bolýar we ygtybarly tizligi üýtgetmek duýgur.Kuwwat re modeimi dürli ýol şertlerine görä gabat gelip biler we professional ýerleşiş zynjyry tizligi has takyk we tekiz edip biler.

Performanceokary öndürijilikli hereketlendiriji

Gurluş dizaýny taýdan, ýag-p5 merkezi hereketlendirijiniň we yzky merkezi hereketlendirijiniň iki aşaky güýç konfigurasiýasyny paýhasly paýlaşýar.
Bellik: bir ulag üçin diňe bir motor saýlanyp bilner

  • Merkezi motor
  • Yzky konsentrator

Hakyky akylly duýgurlyk sürüş ýagdaýy, takyk güýç çykarylyşy, aňsat münmek

Merkezi motor

Efficiencyokary netijelilik çotgasyz DC hereketlendirijisi, güýçli güýç çykaryşyny üpjün edýär, täsirli dolandyryş duýgusyny getirýär

Yzky konsentrator
Yzky reflektorlarRoadol howpsuzlygyny ýokarlandyrmak

Yzky reflektorlar
Roadol howpsuzlygyny ýokarlandyrmak

Ajaýyp faralar

Ajaýyp faralar

Ajaýyp tegelek yşyk çyralary öňdäki ýoly aňsatlyk bilen yşyklandyrýar we gijelerine münmegi has ygtybarly edýär

Ajaýyp faralar

Ajaýyp faralar

Ajaýyp tegelek yşyk çyralary öňdäki ýoly aňsatlyk bilen yşyklandyrýar we gijelerine münmegi has ygtybarly edýär

Çeng hulan

Spesifikasiýa

Model FAT-P5
Reňk Goňur çal / OEM reňki
Çarçuwaly material Magniý garyndysy integrirlenen galyp (kebşirleme ýok)
Tizlik 7 tizlik (SHIMANO)
Motor 48V 750W yzky merkezi motor
Batareýanyň kuwwaty 48V 16Ah
Aralyk Pedal kömegi bilen 55 km
Iň ýokary tizlik 45km / sag
Işi togtatmak Öňki howa asma we yzky bahar asma
Tormoz Öňki we yzky ýag disk tormozy
Maks Load 150 kg
Fara LED farasy
Şin 24 * 14inç
Açylmadyk ululyk 1835 * 640 * 1110mm

This Bu sahypada görkezilen model Fat-P5.Mahabat suratlary, modeller, öndürijilik we beýleki parametrler diňe salgylanmak üçin.Aýratyn önüm maglumatlary üçin hakyky önüm maglumatlaryna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Jikme-jik parametrler üçin gollanma serediň.

The Önümçilik prosesi sebäpli reňki üýtgäp biler.

Täze görnüş:Dökümli magniý çarçuwasy, adaty kebşirleýiş prosesi bolmazdan tertipleşdirmek, P5 elektrik ýagly teker tigirini dizaýnda ajaýyp edýän deri bilen ajaýyp ebike dizaýn bezegi, diňe bir ýol synagy üçin amatly bolman, şäherde gezelenç etmegi hem gyzykly edýär.

Hil barlagy:Professional QC topary bilen enjamlaşdyrylan ISO kepillendirilen zawod, setirde we eltilmezden ozal 100% barlag geçirer.

"Şahadatnamalar:EN15194 nad UL şahadatnamasynyň soňky EUB şahadatnamasy bilen tassyklanan, P5-i iň gowy elektrik tigirine öwürýär
bütin dünýäde satmak üçin ".

48V 15.6AH:Aşakdaky turba batareýasy we ajaýyp hereketlendirijisi ajaýyplygy bilen ajaýyp, ähli ýerler üçin öndürilen 26 dýuým ýagly tekerinden başga-da, 4-6 sagat welosiped zarýad beriş wagty 60 km ýol geçip biler.

Tizlendiriji tertibi:Kömek edilen pedal re modeimi bilen P5 elektrik pedal welosiped, kömekçi pedal elektrik tigir ýaly ýa-da şol bir wagtyň özünde elektrik motosikli ýaly münmegi aňsatlaşdyryň.

Merkezi motor:Merkezi motor görnüşi bilen enjamlaşdyrylan P5 elektrikli welosiped, hakyky wagt duýgur duýgurlyk ýagdaýy, fantastiki münmek tejribesi üçin takyk kuwwat.