Elektrik tigirleri

Elektrik motosiklleri

Elektrik skuterleri

MOTOR-02

ELEKTRIK PEDAL MOTORSIKLE

Lityum batareýasy bilen işleýär,
PXID elektrik pedal motosikli hereket guralynyň täze energiýasyna ýene bir gezek ýolbaşçylyk edýär.

Şahsyýet

Şahsyýet

Adam-maşyn gatnaşyklarynyň innowasion dizaýny, çapyksuwarlary has amatly we şahsylaşdyrýar.

3
bölünen çarçuwanyň dizaýny

bölünen çarçuwanyň dizaýny

PXID elektrik motosikli bölünen çarçuwanyň dizaýnyny kabul edýär we esasy çarçuwasy ýokary güýçli alýumin garyndysy bilen kebşirlenýär.Highokary temperaturada awtoulag korpusynyň alýumin çarçuwasy berk we ygtybarlydyr.

bölünen çarçuwanyň dizaýny

bölünen çarçuwanyň dizaýny

PXID elektrik motosikli bölünen çarçuwanyň dizaýnyny kabul edýär we esasy çarçuwasy ýokary güýçli alýumin garyndysy bilen kebşirlenýär.Highokary temperaturada awtoulag korpusynyň alýumin çarçuwasy berk we ygtybarlydyr.

Powerokary güýçli çotgasyz motor

Päsgelçiliksiz güýçli güýç dyrmaşma burçuny giňeldýär

  • 1500W / 2000WKuwwat
  • 45Km / sagIň ýokary tizlik
  • 80KmAralyk
Powerokary güýçli çotgasyz motor
Aýrylýan batareýa

Aýrylýan batareýa

Aýrylyp bilinýän super uly batareýa batareýanyň ömrüni üpjün edýär we güýji islendik wagt we islendik ýerde doldurmak amatly.

Ajaýyp faralar

Ajaýyp faralar

Göz gamaşdyrýan tegelek yşyklar ýoly aňsatlyk bilen yşyklandyrýar
gijede münmegi has ygtybarly edýär

Ajaýyp faralar

Ajaýyp faralar

Göz gamaşdyrýan tegelek yşyklar ýoly aňsatlyk bilen yşyklandyrýar
gijede münmegi has ygtybarly edýär

Çyra çyrasyny guruň

Çyra çyrasyny guruň

Gije yzky ulaglary ýatlatmak üçin ýagtylyk çyrasyny guruň, sürüjiligiňizi has ygtybarly ediň

Çyra çyrasyny guruň

Çyra çyrasyny guruň

Gijelerine yzky ulaglary sürmegiňizi has ygtybarly etmek üçin ýagtylyk çyrasyny guruň

Örän giň teker

has açyk görnüş, has durnukly we ygtybarly sürmek

Örän giň teker
gyzyl gara

Aýratynlyk

Model MOTOR 02
Reňk Gyzyl / Gara / OEM
Çarçuwaly material Düşnüksiz polat turba
Motor 60V 1500W / 2000W
Batareýanyň kuwwaty 60V 20Ah / 30Ah / 40Ah
Aralyk 80km
Iň ýokary tizlik 45km / sag
Işi togtatmak Öň we yzky goşa asma
Tormoz Öň we yzky ýag tormozy
Maks Load 200kg
Fara LED farasy
Açylmadyk ululyk 2100mm * 680mm * 1105mm

• Bu sahypada görkezilen model Motor 02. Mahabat suratlary, modelleri, öndürijiligi we beýleki parametrleri diňe salgylanmak üçin.Aýratyn önüm maglumatlary üçin hakyky önüm maglumatlaryna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

• Jikme-jik parametrler üçin gollanma serediň.

• Önümçilik prosesi sebäpli reňki üýtgäp biler.

1. M2 elektrik motosikliniň çarçuwaly materialy näme?
Polat çarçuwasy we alýumin garyndy çarçuwasy hem öz islegiňiz bilen üpjün edilip bilner.
Polat çarçuwanyň wersiýasy, alýumin garyndy çarçuwasyna garanyňda, elektrik skuteriniň bahasyny ulanmak üçin esasydyr.Alýumin garyndy çarçuwasy poslamaýar, ýeňil agram, ýokary intensiwlik we uzak ömri.Uly adamlar üçin elektrik skuteriniň iň ýokary ýük göterijiligi 136 kg.

2. Batareýanyň artykmaçlyklary näme?
Batareýa aýrylyp bilner we zarýad bermek üçin aňsatlyk bilen jaýa äkidilip bilner.Gurlandan soň, ogurlygyň öňüni almak üçin batareýa gulplandy.
Maksimum 60V40Ah batareýa kuwwaty 110 km aralygy elektrik skuterine zarýad bermezden goldap biler.Şeýle hem 60V20Ah (65km) we 60V30Ah batareýany (85km) saýlap bilersiňiz, bazaryňyza we satuw islegleriňize görä elektrik skuterini satyn alyp bilersiňiz.

3. Dürli hereketlendirijileriň tapawudy näme?
Saýlap boljak 3 hereketlendiriji warianty bar: 60V1500W / 60V2000W / 60V3000W.60V1500W we 60V2000W (müşderileriň köpüsiniň islegi) şäher köçelerini sürmek üçin şäher skuteridir.60V3000W hereketlendirijisi, 60V2000W hereketlendirijiden has güýçli daşarky skuterdir, eger-de ýoldan gitmek isleseňiz, bu gaty gowy saýlaw.
Bularyň hemmesi elektrik skuterine baranyňyzda 30% burçly dyrmaşyp, has çalt hereketlendiriji güýji bolan has uly hereketlendirijä çykyp biler.

4. Bu elektrik motosiklli skuter üçin münmek duýgusy nähili?
Bu dynç alyş skuterine münmek, öňdäki goşa gidrawlik asma we yzky goşa bahar asma bilen üpjün edilýän gaty amatly.
Uly tigirli elektrik skuter 12 dýuým tigirdir.165 mm öň tekeriň ululygy we 215mm yzky tekeriň ululygy, hatda gödek ýolda-da ajaýyp durnuklylygy we takyk işlemegi üpjün edýär.

5. Täze elektrik skuterini köçä çykanymda howpsuzlygy nädip wada berip bilerin?
Uly LED displeý tutawaç panelleriniň öň tarapynda ýerleşýär we häzirki hereket tizligini, tizlik derejesini we çep batareýany görkezýär.
Gidrawlik tormoz (doly gidrawlik tormoz) bu elektrik motosikl skuterine ýerleşdirilip bilinjek iň oňat görnüşdir.
Şäher skuteriniň içine goýlan duýduryş ulgamyndan we duýduryş enjamyndan başga-da, M2 iň gowy elektrik skuterini ogurlykdan ygtybarly goraýan tutawaç turbasynda gulp bar.