Elektrik tigirleri

Elektrik motosiklleri

Elektrik skuterleri

PXID-iň öz markasy dizaýny ulular üçin köp maksatly üç tigirli elektrik skuter

Üç tigir dizaýny 2022-11-24

Elektrik skuter öndürijisi, bu üç tigirli elektrik skuterini oturgyç bilen lomaý satýar , dürli münüş sahnalary bar.gündelik gatnaw kick skuter, elektrik skuterini eltmek, ýol elektrik skuterinden we ş.m.

Onda näme üçin üç tigir?dizaýny şäherde aýlanmak üçin has ygtybarly we has durnukly elektrik skuterini döretmegi saýlady.

Bu modeller F2, diňe bir durup bilmän, münüp hem oturyp bilersiňiz.Bölekleriň köpüsi öň we yzky raf, oturgyç, daşaýjy ýaly aýrylyp bilner ... Bu bölekleri aýyranyňyzda özüne çekiji skuter, ýöne bularyň hemmesini goýsaňyz, eltip beriş hereketi guraly we skuterden has köp işleýär.

Ajaýyp daşky dizaýn bu skuteri has özüne çekiji we ýokary hilli alýumin garyndysy + demir polat çarçuwasy gaty üýtgeşik we ýeňil edýär!

1.Bu 3 tigirli elektrik skuterinde sary, ýaşyl, ak, gara reňkleriň köp görnüşi bar ýa-da reňkini islegleriňize görä düzüp bilersiňiz.

2.500W JINGYUXING Iki motorly elektrik skuter iň ýokary tizligi 50Km / sag, islege görä 15 / 22.5ah uly çalşylýan batareýany goldaýar.

3.Öňdäki 12 dýuým teker, yzky 10 dýuým turbasyz howa şinasy, öň we yzky goşa asma we görkezijiler we öň we yzky disk tormozy, bukulýan nauşnik…

4.LOGO zerurlyklaryňyza görä düzülip bilner, Logotipiň ýagdaýy bolsa polýusda, korpusda, penjirede, yzky asgyçda, öň çatrykyň iki tarapynda we ş.m.

Aýratynam ajaýyp!

F2 diňe ähli artykmaçlyklary bir gathered-da ýygnady

 

 

Bu üç tigirli skuter bilen gyzyklanýan bolsaňyz,bu hakda has giňişleýin öwrenmek üçin basyň!Ora-da e-poçta arkaly biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz

 

PXiD-e ýazylyň

Täzelenmelerimizi we hyzmat maglumatlarymyzy ilkinji gezek alyň

Biz bilen habarlaşyň