Elektrik tigirleri

Elektrik motosiklleri

Elektrik skuterleri

PXID: MOTOR-02 ýene iki dizaýn baýragyny aldy

PXID baýraklary 2021-08-24

MOTOR-02 elektrik motosikli 2021 Goldreed Industrail Design baýragy bilen sylaglandy.

Gowy täzelik !MOTOR-02 elektrikli “Harley” iki baýrak aldy: Häzirki zaman gowy dizaýn baýragy we “Goldreed Industrial Design” baýragy.

Motor-02 ýene iki dizaýn baýragyny alýar2
Motor-02 ýene iki dizaýn baýragyny aldy1

Häzirki zaman gowy dizaýn baýragy (CGD), Germaniýanyň Gyzyl nokat baýragy tarapyndan ýerleşdirilen halkara dizaýn baýragydyr we ajaýyp dizaýn üçin hil belligi.Üýtgeşik önümler, ajaýyp dizaýn üstünliklerini ykrar etmek üçin Döwrebap Gowy Dizaýn Altyn baýragy we Häzirki zaman Gowy Dizaýn baýragy bilen sylaglanar. MOTOR-02 bu gezek diňe bir pudagyň ykrar etmän, "2021 Döwrebap Gowy Dizaýn baýragyny" aldy. PXID-iň syýahatçylyk ugrundaky intensiw işi, şeýle hem PXID markasynyň ýokary ykrar edilmegi.Şeýle hem, PXID-iň gaty ýadro markasynyň berkligini tassyklaýar.

“Altyn gamyş” senagat dizaýn baýragy “geljege garamak, adamzat üçin has gowy durmuş döretmek, gündogar paýhasyna goşant goşmak we dizaýnyň gymmatyny we ruhuny ýaýratmak”, “adamyň sazlaşykly ösmegine kömek etmek” maksadynyň durmuşa geçirilmegine gönükdirilendir. we tebigat "başlangyç nokat we baha beriş standart ulgamy döredildi. MOTOR-02, iň soňky dizaýn düşünjesi we ajaýyp önüm öndürijiligi bilen" Ajaýyp önüm dizaýn baýragyna "eýe boldy, bu hem PXID markasynyň tehnologiki tassyklamasydyr. “Golden Reed Industrial Design” -yň güýji we ajaýyp öndürijiligi.

Motor-02 ýene iki dizaýn baýragyny aldy3

MOTOR-02-iň ajaýyp we özüne çekiji görnüşi welosiped sürýänleriň awtoulag satyn alanyňyzda daşky görnüşe seretmek talaplaryna laýyk gelýär.Simpleönekeý görnüşi we tekiz çyzyklary hem ergonomiki dizaýna doly laýyk gelýär, ulanyjylara iň rahat duruş bilen münmäge mümkinçilik berýär.Şol sebäpden, sanawdan bäri giň meşhurlyga eýe boldy.Durmuşyň hiliniň yzygiderli gowulaşmagy bilen awtoulag alyjylaryň islegleri hem barha ýokarlanýar.Daşarky daşky görnüş, içerki ykdysadyýet we ş.m. uzak möhletleýin esasda durup bilmez.Şonuň üçin konfigurasiýa nukdaýnazaryndan MOTOR-02 hem açyk nokatlardan doly.Söwda ýa-da öý zerurlyklaryny doly kanagatlandyryp biler.

Täze energiýa gurşawynda elektrikli “Harley” hem kem-kemden täze üýtgeşmeleri girizýär.PXID elektrik pedaly “Harley” litiý batareýasyny energiýa hökmünde ulanýar we täze görnüşli dizaýny Garli münmegiň düýp manysyny saklaýar.Şol bir wagtyň özünde, has amatly we ekologiýa taýdan arassa syýahat tejribesini hem getirýär.MOTOR-02 elektrikli “Harley” bölünen çarçuwanyň dizaýnyny kabul edýär we esasy çarçuwasy ýokary güýçli alýumin garyndysy bilen kebşirlenýär.Temperatureokary temperaturada alýumin çarçuwasy berk we ygtybarlydyr.Şol bir wagtyň özünde, bölünen oturgyç dizaýny we ýokary hilli goşa amortizatorlary ulanmak münmek tejribesini has amatly edýär.

Motor-02 ýene iki dizaýn baýragyny alýar4

Motor taýdan, MOTOR-02 pes energiýa sarp edişini we batareýanyň uzak ömrüni göz öňünde tutup, has görnükli kuwwatlylygy we yza çekilmek duýgusy bolan 3000W super güýçli hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylandyr.Mundan başga-da, bu hereketlendirijiniň goldawy bilen ulagyň iň ýokary tizligi sagatda 75km-a ýetip biler we ulagyň tizligi has çalt bolar.Batareýa nukdaýnazaryndan MOTOR-02 60V30Ah uly göwrümli batareýa bilen üpjün edilendir, bu ulag üçin has köp güýji üpjün etmän, ulagyň iň ýokary batareýasynyň takmynan 60 kilometre ýetmegine mümkinçilik berýär.At münmek güýji we gyzykly.Çalyşýan batareýa bilen enjamlaşdyrylan, islendik wagt we islendik ýerde güýji dolduryp biler.

Rahatlyk nukdaýnazaryndan, PXID MOTOR-02-i öýdäki otagdaky divan tabagy ýaly amatly etmäge çalyşýar.Birneme ýykylan ýassyk dizaýny, çapyksuwaryň we çapyksuwaryň rahatlygyny ep-esli derejede üpjün edýär we galyň amortizator, asfaltlanmadyk ýol, güýçli şassi we asma, her gezek gabat gelende umumy goldawy gowulaşdyryp biler. adamlary aljyraňňy duýmaýan gönüden-göni seslenme.Işlemek nukdaýnazaryndan MOTOR-02 haýsydyr bir köçe welosipedini ýitirmeýär we tutawaçlar haýsy ýoly urmaly bolsa, çapyksuwaryň niýetine has gowy düşünip biler.Burç berk, arkaýyn we sürmek gyzykly.Umuman aýdanyňda, MOTOR-02-iň sürüjilik tejribesi ortaça däl, gaty gyzykly gezelenç bar we howpsuzlykdan has gowudyr.

Motor-02 ýene iki dizaýn baýragyny alýar5

MOTOR-02 köp funksiýaly LCD ekran bilen enjamlaşdyrylandyr, ulagda münmek üçin howpsuz we amatly ulanylyp bilinjek tizlik, güýç, aralyk we ş.m. ýaly degişli maglumatlary anyk görkezýär.Öňdäki LED tegelek ýokary ýagtylykly faralar ýokary ýagtylyga we uzak aralyga eýe bolup, gijelerine syýahat etmegi has ygtybarly edýär.Çep we sag öwrüm signallary awtoulag korpusynyň öň we yzky faralarynyň ýanynda hem enjamlaşdyrylandyr, bu bolsa gije syýahat edeniňizde ulagyň passiw howpsuzlygyny ep-esli ýokarlandyrýar.

MOTOR-02 12 dýuým ultra giň tekerleri kabul edýär, sebäbi bu diňe bir ulagyň durnuklylygyny ýokarlandyryp bilmän, ulagyň rahatlygyny hem ýokarlandyryp biler.Giň tekerler güýçli ýassyklaýjy täsir edýär we tekerler näçe giň bolsa, ýassygy şonça gowy.Näçe gowy, ýassyk gowy bolsa, sürmek wagtynda ulag şonça amatly bolar.

Motor-02 ýene iki dizaýn baýragyny alýar6

Geçmişde PXID Germaniýanyň Gyzyl nokat dizaýn baýragy, IF dizaýn baýragy Taýwan altyn nokat baýragy, häzirki zaman gowy dizaýn baýragy we Gyzyl ýyldyz baýragy ýaly köp baýraklara eýe boldy. Dizaýn we gözleg işleri hemmeler üçin açykdyr. elmydama "geljekki syýahat re modeimini has ýaşyl, has amatly we has ygtybarly etmek" korporatiw wezipesini ýerine ýetirip, ajaýyp öndürijiligi we ajaýyp görnüşi bilen önümleri öndürmek üçin özbaşdak ösen tehnologiýalary ösdürdi.Tehnologiýa, hyzmat we beýleki taraplar yzygiderli täzelendi.Moda şekilleri, moda reňkleri, ajaýyp hili we bäş ýyldyzly hyzmat standartlary bilen bazar we ulanyjylar tarapyndan biragyzdan ykrar edildi.

2022-nji ýylda täzeçillik markasynyň täze ýyly mynasybetli, PXID hemişe asyl niýetini dowam etdirdi, elmydama ilki müşderi ýörelgesine eýerdi, täzelenmegi we öňe gitmegi dowam etdirdi we dizaýn maksadyna "şu günki dizaýny ýasamak" geljege bolan garaýyş ", ýokary hilli önümleri we Öňe gönükdirilen dizaýny ulanyp," Senagat 4.0 "döwründe önümi we marka güýjüni yzygiderli ýokarlandyrýar we sarp edijiler we pudak üçin has köp gymmatlyk döredýär.

Geljekde PXID önüm dizaýn mümkinçiliklerini ösdürmegi, esasy tehnologiýa gözleglerini we ösüş tagallalaryny artdyrmagy, sungat we tehnologiýanyň çuňňur integrasiýasyny öňe sürer we dizaýn we önümçiligi yzygiderli täzelär, akylly hereket gurallary pudagynyň ösmegine we döredilmegine kömek eder. ýaşyl, howpsuz we tehnologiki syýahat tertibi.

Bu üç tigirli skuter bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bu hakda has giňişleýin öwrenmek üçin basyň!Ora-da e-poçta arkaly bize ýüz tutup bilersiňiz!

PXiD-e ýazylyň

Täzelenmelerimizi we hyzmat maglumatlarymyzy ilkinji gezek alyň

Biz bilen habarlaşyň